महाविद्यालयात सोई - सुविधांची माहिती
1) खाजगी ईमारत आहे
2) वर्ग खोल्या 14
3) पुस्तकांची संख्या 7200
4) आरो मषिन (पिण्याचे पाणी) 01
5) स्वतंत्र टाॅयलेट 20
6) क्रिडांगण 02
7) जीमन्याषियम 01
8) प्रयोगषाळा 03
9) संगणक कक्ष (स्कॅनर,प्रींटर, यु.पी.एस,) 01
10) लेडीज रुम 01
11) लेडीज रुम 01
12) सभागृह 01
13) व्याख्यान कक्ष 01
13) इत्यादी

Quick Links
Latest News
Thank you...
Welcome to RM Patel. Thank you for visiting our site... June 2, 2015